ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ


Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων 
Το alwayshungry.gr (εφεξής Always Hungry) στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης διατηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την περαιτέρω προστασία τους.

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται 
Δεδομένα που συλλέγουμε απευθείας από εσάς κατά την εγγραφή σας στη βάση δεδομένων του Always Hungry: Όνομα, Επώνυμο, email.

Συλλογή και χρήση προσωπικών δεδομένων ανηλίκων 
Η δυνατότητα εγγραφής στην υπηρεσία ενημερώσεων του Always Hungry απευθύνονται μόνο σε άτομα άνω των 16 ετών. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν συλλεχθεί οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο, οι πληροφορίες αυτές θα διαγραφούν το συντομότερο δυνατό.

Σκοποί επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων 
Οι σκοποί για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας είναι οι ακόλουθοι: Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω email ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων σχετικά με προωθητικές ενέργειες, νέες συνταγές και νέα του Always Hungry.

Διαβίβαση σε Τρίτους 
Τα προσωπικά σας δεδομένα διαβιβάζονται σε τρίτες εταιρίες (εκτελούσες την επεξεργασία), οι οποίες παρέχουν στο Always Hungry υπηρεσίες επικοινωνίας και ενεργούν για λογαριασμό του. Οι εν λόγω Εταιρίες λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με την Εταιρία μας και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κατά την οποία απαιτηθεί η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλη Εταιρία για οποιονδήποτε άλλο σκοπό επεξεργασίας, θα σας γνωστοποιήσουμε προηγουμένως τη σχετική διαβίβαση. Φροντίζουμε πάντοτε και ελέγχουμε τους συνεργάτες μας ώστε να λαμβάνουν τα ίδια μέτρα προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων με την Εταιρία μας κατά τη σχετική επεξεργασία η οποία δύναται να υλοποιηθεί μόνο στο πλαίσιο ρητής και έγγραφης εντολής μας.

Για παράδειγμα, ενδέχεται να αναθέσουμε υπηρεσίες που απαιτούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, σε:

  • Τρίτα μέρη τα οποία μας παρέχουν υποστήριξη και μας βοηθούν στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών και υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως υπηρεσίες «ακρόασης» κοινωνικών μέσων, προγράμματα επιβράβευσης, διαχείριση ταυτότητας, διαχείριση σχέσεων με πελάτες (CRM), υπηρεσίες Web Analytics και μηχανές αναζήτησης, εργαλεία επιμέλειας περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες, 
  • Διαφημιστικές εταιρείες, εταιρείες εμπορικής προώθησης προϊόντων, εταιρείες παροχής ψηφιακών μέσων και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και διοργάνωσης εκστρατειών, για την ανάλυση της αποτελεσματικότητάς τους και για τη διαχείριση της επικοινωνίας σας μαζί μας και των ερωτήσεών σας, 
  • Τρίτα μέρη τα οποία πρέπει να σας παραδώσουν κάποιο προϊόν, π.χ. ταχυδρομικές υπηρεσίες/ υπηρεσίες παράδοσης, 
  • Τρίτα μέρη τα οποία μας παρέχουν υποστήριξη και μας βοηθούν στην παροχή υπηρεσιών πληροφορικής, όπως πάροχοι πλατφορμών, υπηρεσιών φιλοξενίας, συντήρησης και υποστήριξης των βάσεων δεδομένων μας καθώς και των λογισμικών και εφαρμογών μας που ενδέχεται να εμπεριέχουν δεδομένα που σας αφορούν (ενίοτε, οι εν λόγω υπηρεσίες μπορεί να συνεπάγονται την πρόσβαση στα δεδομένα σας για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών). 
Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων 
Το Always Hungry διατηρεί και επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για όσο χρόνο το κάθε μέλος παραμένει ενεργό. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διαγραφούν σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει κάποια ενέργεια για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων 
Η διαδικασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο αυτής. Το Always Hungry και οι συνεργαζόμενοι με αυτήν χρησιμοποιούν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, ακολουθούν κανόνες καθώς και άλλες διαδικασίες για να προστατέψουν τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα Δικαιώματά σας 
Σας ενημερώνουμε ότι για όλους τους ανωτέρω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας, μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, οποτεδήποτε, το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή/και διαγραφής των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας ή/και αντίρρησης, χωρίς ειδική προς τούτο αιτιολογία, αποστέλλοντας σχετική επιστολή μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@alwayshungry.gr.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σας, το Always Hungry θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματος σας εντός (1) μηνός από την υποβολή και ταυτοποίησή του, ενημερώνοντάς σας γραπτώς μέσω email για την ικανοποίηση του αιτήματός σας, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση του σας σχετικού δικαιώματος, ή και την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων εκ των ως άνω αναφερόμενων δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων.

Ειδικότερα για την ανάκληση συγκατάθεσης χρήσης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και ηλεκτρονικά ακολουθώντας το σχετικό link και τις παρεχόμενες οδηγίες που ενσωματώνονται σε κάθε σχετική επικοινωνία (unsubscribe).